U 2013. godini ostvareno je 33,54% više prihoda i primitaka u odnosu na 2012. godinu.

Petak, 4, Travanj 2014 @ 10:12

U 2013. godini ostvareno je 33,54% više prihoda i primitaka u odnosu na 2012. godinu. Gradu Pazinu odobreno je 600.000 kuna za izradu projektne dokumentacije za projekt Inspirit Fantasy Park.  Nacrt konačnog prijedloga PPUG Pazina predan je nadležnim tijelima na suglasnosti, čime se očekuje njegovo skoro donošenje.

Pazin, 03. travnja 2014. – Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić održao je danas redovnu, mjesečnu tiskovnu konferenciju o aktivnostima koje su se održale u proteklom mjesecu kao i budućim gradskim projektima.

U svom izvješću, gradonačelnik se osvrnuo na pitanje Osnovne glazbene škole u Pazinu. Na temelju članka 27. stavka 4. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“, broj 130/2011) osnovnim glazbenim školama prestaje pravo obavljanja poslova u sastavu pučkih otvorenih učilišta sa 31. kolovozom 2014. Godine. Imajući u vidu takav zakonski okvir, Grad Pazin i Pučko otvoreno učilište Pazin zajedno s Osnovnom glazbenom školom pristupilo je analizi situacije iz čega se, kao dugoročno najbolje rješenje, pokazao model u kojem se Osnovna glazbena škola osniva kao samostalna ustanova. Slijedeći upute Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o aktivnostima vezano za izdvajanje Osnovne glazbene škole Pazin, Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti izradio je popratni radni materijal, te je prihvaćen prijedlog da se Osnovna glazbena škola izdvoji iz Pučkog otvorenog učilišta na način da se osnuje kao samostalna umjetnička škola.

U skladu s člankom 90. stavkom 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi zatraženo je prethodno pozitivno mišljenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o opravdanosti osnivanja nove umjetničke škole u Pazinu. Odgovor Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta očekujemo u zakonskom roku od 30 dana odnosno do 10. travnja 2014. godine.

U Društvenom centru Veli Jože, 13. ožujka, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u suradnji s Uredom za udruge i Gradom Pazinom organizirala je Regionalni info dan o natječajima za decentralizirano financiranje projekata udruga kojemu su prisustvovali predstavnici udruga iz Istarske županije. „Izgradnjom Društvenog centra Veli Jože doprinijeli smo jačanju civilnog društva u Gradu Pazinu i gotovo svakog tjedna u njemu se organiziraju  različite aktivnosti  udruga i inicijativa građana. Također, najavljujem i radionicu, koja će se 29. travnja održati u Spomen Domu, za sve istarske Lokalne akcijske grupe a na kojoj će prisustvovati predstavnici Ministarstava. Tom ćemo prilikom upriličiti i svečano otvorenje prostorija LAG-a Središnje Istre u Društvenom centru Veli Jože, gdje će ta udruga nastaviti sa svojim djelovanjem što će bitno unaprijediti korištenje zgrade bivšeg đačkog doma u centar namijenjen neformalnoj edukaciji građanstva. Proces potpunog prerastanja bivšeg vojnog kompleksa u društveni centar je pri kraju“, istaknuo je gradonačelnik Krulčić.

Proteklog se vikenda u Pazinu održao 15. puta po redu Istrakon. Istrakon je značajna manifestacija jer okuplja zaljubljenike u znanstvenu fantastiku iz šireg okruženja kako iz Hrvatske tako i inozemstva, koji koriste turističke kapacitete i smještaj na pazinštini a time doprinose i njenom razvoju. Gradonačelnik Krulčić se ovim putem zahvalio svim organizatorima i članovima udruge „Albus“ kao i svim volonterima bez čijeg angažmana sigurno se ne bi mogao ostvariti ovako visok nivo organizacije.

Nadalje, gradonačelnik se osvrnuo na temu prostornog planiranja u Gradu Pazinu. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada (PPUG) Pazina donesena je  u veljači 2012. godine. Glavni razlozi za izradu izmjena i dopuna PPUG Pazina bili su usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, usklađenje s Prostornim planom IŽ te zahtjevi građana. Razlozi za usklađivanje uvjeta su višestruki: uređenje i oblikovanje prostora (utvrđivanje uvjeta gradnje u građevinskim područjima naselja i izvan građevinskog područja, utvrđivanje uvjeta za gradnju jednostavnih građevina, utvrđivanje lokacija i uvjeta gradnje kampa, kamp odmorišta i turističkih punktova, utvrđivanje lokacija i uvjeta gradnje postrojenja za proizvodnju električne energije iz sunčeve energije (solarne elektrane), ucrtavanje obilaznice Rijavac, utvrđivanje izrade prostornih planova užih područja i njihov obuhvat, promjena kategorizacije sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske i lokalne ceste, promjena trasa pojedinih infrastrukturnih sustava). Putem postupka javne nabave, odabrana je tvrtka Arhitektonski atelier deset d.o.o. Zagreb za izrađivača izmjena i dopuna PPUG Pazina.  U travnju 2013. godine održana je prethodna rasprava a zatim je u listopadu 2013. održana i javna rasprava. Dana 23. listopada 2013. godine održano je javno izlaganje za zainteresirane građane. Zbog velikog broja pristiglih zahtjeva za promjenu granica građevinskog područja, održana je ponovna javna rasprava od 08. do 16. siječnja 2014. godine. Nakon svih provedenih rasprava i sagledavanja, izrađen je nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna PPUGP. Od sveukupno 253 zahtjeva prihvaćeno je 155 zahtjeva, 36 zahtjeva nije prihvaćeno, a 62 zahtjeva je djelomično prihvaćeno, čime su se  u većem dijelu prihvatili zahtjevi građana. Konačno, dana 25. ožujka 2014. godine poslan je nacrt konačnog prijedloga posebnim tijelima na suglasnosti. Rok za očitovanje je 26. travnja 2014. godine, kada vjerujemo da ćemo primiti svih 20-tak suglasnosti, te ga zatim uputili na Gradsko vijeće krajem travnja na usvajanje. Vjerujemo da će Plan biti usvojen kako bi se stvorile pretpostavke za daljnji održivi razvitak Grada Pazina.

Donošenje Prostornog plana u što skorije vrijeme važno je i iz aspekta realizacije projekta Istra Inspirit Fantasy Park. Naime, Ministarstvo turizma, 1. travnja  donijelo je odluku kojom se Gradu Pazinu dodjeljuju sredstva u iznosu od 600.000 kuna za izradu projektne dokumentacije, idejni projekt i cost benefit analiza za projekt Inspirit Fantasy Parka na bivšem vojnom poligonu u Lindaru. Nakon čega treba pristupiti izradi Detaljnog urbanističkog plana koji će biti usuglašen s Prostornim planom uređenja Grada Pazina.

Konačni obračun Proračuna Grada Pazina za 2013., biti će predan Gradskom Vijeću na usvajanje, prije zakonskog roka odnosno 31. svibnja.

U 2013 godini planirano je 65.104.205,00 kn prihoda od čega je ostvareno 62.941.260,41 kn odnosno 96,68%. Ukupni planirani rashodi u 2013. godini iznosili su 65.104.205,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 61.987.247,91 kn što je 95,21% plana. 2013. godinu završili smo s 954.012,50 kn viška s čime će se djelomično zatvoriti preneseni manjak iz prethodnih godina.

U 2013 godini ostvareno je 15.808.721,79 kn više prihoda i primitaka u odnosu na 2012. godinu što je povećanje za 33,54%. Povećanje prihoda nije se ostvarilo stvaranjem dodatnih troškova građanima već se najveći dio odnosi na povećanje pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna: EIB – dvorana 2.776.761,81 kn, IPARD 2.657.745,46 kn, ŽUC 3.615.774,89 kn, ARHEO.s 276.120,14 kn i Fond za zaštitu okoliša za sufinanciranje sanacije Odlagališta otpada Jelenčići 1.045.911,59.

U 2013. godini ostvareno je  13.601.841,59 kn više rashoda i izdataka u odnosu na 2012. godinu, što je povećanje za 28,11%.  Materijalni rashodi povećani su za 2.039.018,47 kn u odnosu na 2012 godinu (10,69%). No s obzirom na nove stavke u Proračunu, održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta te uređenje Društvenog centra Veli Jože, materijalni troškovi su realno manji nego u 2012 godini. Najveći dio povećanja rashoda odnosi se na  Školsko-gradsku sportsku dvorana, kolektor fekalne kanalizacije Stari Pazin,  Digitalizacija kina te izradu projekata i prostorno-planske dokumentacije.

Za građane je, drugu godinu za redom, izrađen Proračun u malom Grada Pazina kojim je na vrlo jasan i sažet način prikazan gradski proračun, njegovi prihodi i rashodi te primitci i izdaci. Kao i lani, Proračunska knjižica na posljednjoj stranici ima dio koji služi za pisanje primjedbi i sugestija građana u planiranju proračuna Grada Pazina za 2015. godinu, čime se želi potaknuti građane da aktivno sudjeluju u kreiranju gradskog proračuna.

Dana 20. ožujka 2014. godine raspisan je Natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Pazina za poljoprivrednu proizvodnju. Predmet natječaja je neizgrađeno građevinsko i poljoprivredno zemljište unutar granica GUP-a Grada Pazina u površini od 14,53 ha (145.380 m2) i na području naselja Lindar u površini od 0,20 ha (2.075,00 m2)

Predmetno zemljište nalazi se na području ulica Dubravica, Foškići, Rijavac i Podberam, a dijelom obuhvaća i zemljište u samom centru grada koje se nalazi na potezu između ulica Družbe Sv. Ćirila i Metoda, Trg male fontane i Vrtlišća i u blizini Pazinskog potoka.

Kako bi se dala mogućnost većem broju ljudi da zemljište obrađuje i koristi za uzgoj povrtlarskih kultura zemljište je podijeljeno na više tabli vodeći pritom računa i dosadašnjem načinu korištenja zemljišta, pa je tako primjerice poljoprivredno zemljište na području uz Pazinski potok podijeljeno u osam tabli u površini od 234 do 374 m2.

Početne cijene za korištenje zemljišta utvrđene su sukladno Odluci o početnoj cijeni neizgrađenog građevinskog i drugog zemljišta u vlasništvu Grada Pazina na natječaju za zakup i iznose od 0,10 do 0,50 kn/m2.

Ukupna početna cijena godišnjeg zakupa iznosi 15.817,90 kuna.

Na ovaj način Grad Pazin nastojao je stanovnicima grada pružiti mogućnost da ovim putem neposredno uz mjesto stanovanja uzgoje povrtne kulture istovremeno regulirajući i legalizirajući međusobne odnose (s najpovoljnijim ponuđačima sklopit će se Ugovori o zakupu na pet godina), a i utjecati na izgled grada budući će se neke do sada zapuštene gradske površine urediti.

NAJAVA DOGAĐANJA:

MALI KANAT

4. travnja u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu  održat će se  Mali kanat, 14. susret pjevačkih zborova djece i mladeži Istarske i Primorsko-goranske županije. Gost Susreta: Mladinski pevski zbor Osnovne škole Orehek, Kranj.

SVJETSKI DAN ZDRAVLJA

Povodom Svjetskog dana zdravlja (07. travnja) Društvo tjelesnih invalida Pazin u suradnji Grada Pazina, Dnevnog boravka Pazin, Osnovne i Srednje škole Pazin, Dječjeg vrtića Pazin i ove godine priprema niz aktivnosti kojima želi ukazati na važnost brige o zdravlju i promovirati zdrav način života.

Pozivamo građane da podrže aktivnosti Društva tjelesnih invalida Pazin,  07.04.2014. u ponedjeljak u 10,30 sati – ispred Spomen doma – tjelovježba,  (20 min), članovi DTI Pazin, korisnici dnevnog boravka Pazin, djeca osnovnih i srednjih Škola, dječji vrtić Pazin, djelatnici Gradskih službi, udruge, svi građani.

PROSLAVA PRVOG MAJA

Grad Pazin će i ove godine u suradnji s Moto klubom Indians organizirati piknik povodom proslave Međunarodnog praznika rada. Proslava će se održati četvrtu godinu uzastopce na livadama bivše vojarne u Pazinu.

Na terenu ispred zgrade Moto kluba Indians postavit građani se mogu družiti uz živu glazbu već od 11 sati. Grad Pazin osigurat će besplatne porcije graha koje će se početi dijeliti u 13.00 sati. U organizaciji sudjeluju i Košarkaški klub Ghia Staff te Društvo Naša djeca Pazin

Posted by
Categories: Novosti